FB-kvalitet – mäter folkbildningens kvalitet
FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Sedan 2006 genomförs webbaserade kvalitetsmätningar vid två tillfällen per år. Hittills har 20 mätningar genomförts. Mer än 90 000 deltagare vid långa folkhögskolekurser har medverkat sedan starten. Fler än 90 folkhögskolor har tecknat licens för att fritt använda enkätverktyget QA för gemensamma eller egna enkäter.

 

 
Vad mäts?

Numera erbjuds folkhögskolorna tre enkäter varje mätperiod.
• Dels den ursprungliga deltagarenkäten,
• dels en enkät för pedagogisk personal och
• dels en arbetsmiljöenkät för all personal.

Vår utgångspunkt är att med enkla medel, ett antal enkätfrågor, fånga in några centrala kännetecken för god folkbildningskvalitet eller god arbetskultur. Deltagarenkäten innehåller tre olika perspektiv på vad kvalitet är i folkhögskolans verksamhet.

Dessa är:
• deltagarnas egna mål
• folkhögskolans metodmål
• samhällets prioriterade frågor

 

 
Inom varje område ställs ett antal frågor. De sammanvägda svaren för respektive område ger jämförbara mått på kvaliteten i verksamheten. Metoden ger även möjlighet att jämföra skolors och kursers utveckling över tid. I enkäten ställs också bakgrundfrågor om bl.a. kön, ålder, skolbakgrund och studiesyften. I en öppen fråga kan deltagarna ge förslag till förbättringar.

Till huvudenkäten kan varje skola koppla en egen lokal enkät. I den lokala enkäten kan man ta upp mer skolspecifika frågor, t ex om arbetsmetoderna, lokalerna eller om enskilda kurser.

 

Hur mäter vi?

Enkäterna finns tillgänglig för att besvaras under en bestämd mätperiod i slutet av varje termin. Deltagarer och personal svarar direkt på webben. Varje skola kan senare gå in och analysera sina egna resultat. Till exempel göra jämförelser med andra skolor eller jämförelser internt på den egna skolan mellan olika kurser.

 

Resultaten
Genom att så många skolor deltar innehåller databaserna åsikter från tusental deltagare och personal. En mängd olika jämförelser och analyser kan göras. Man kan tydliggöra eventuella interna skillnader mellan kurser, kön, åldrar eller andra urvalsgrunder. Men man kan också jämföra sina egna kurser med andra folkhögskolors kurser. Eller jämföra deltagarnas åsikter med lärarnas åsikter.

Två andra enkäter har också utvecklats och genomförs samtidigt. Den ena riktigar sig till pedagogisk personal och handlar om pedagogiska frågor. Den andra omfattar all personal och är inriktad på arbetsmiljön i stort på skolan.

Fördelar med FB-kvalitet

FB-kvalitet erbjuder en enkel och kostnadseffektiv metod att mäta något svårgripbart - nämligen god kvalitet. FB-kvalitet ger ett verktyg för många olika analyser av verksamheten. Därigenom underlättas både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet.

 

Ledningsgruppen för FB-kvalitet

Verksamheten leds av en medlemsvald ledningsgrupp:
Katja Sila, Kvinnofolkhögskolan
Marie Järvinen, Sverigefinska folkhögskolan

Henrik Wiman, Valla
Bengt Widman, Karlskoga
Peter Forsberg, Runö

Daniel Lakso, Foklhögskolan i Angered


Ledningsgruppen beslutar om enkäternas utformning och verksamhetens ekonomi.


Styrelseenkäten

En särskild enkät har utvecklats för folkhögskolornas styrelser. Den skapades inom ramen för RIOs och Arbetsgivaralliansens styrelseutbildning, men kan numera genomföras av alla styrelser vid valfri tid under året.

 

Hur kommer man med i FB-kvalitet?
Om man vill ansluta sig till FB-kvalitet så kontaktar man tage.johansson@folkbildning.net
eller stefan.lauffs@folkbildning.net .

Förutom anslutningsavgiften på 2500 kr är den årliga serviceavgiften 3000 kr per skola. Utbildningar i enkätdesign resp. resultatanalys genomförs återkommande vid varje enkättillfälle..