Bilder om FB Kvalitet

Demo Studerandeenkät

Demo Pedagogisk enkät

Demo Arbetsmiljöenkät

Studerandeenkät som PDF

Pedagogisk enkät som PDF

Arbetsmiljöenkät som PDF

Kursregistrering

Enkätdesign

Enkätanalys

Administrera enkäter

Kontaktuppgifter

Rapporter från tidigare mätningar


 

 

FB-kvalitet – ett verktyg som mäter folkbildningens kvalitet

FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Sedan 2006 genomförs webbaserade kvalitetsmätningar vid två tillfällen per år. Hittills har 24 mätningar genomförts. Mer än 117 000 deltagare vid långa folkhögskolekurser har medverkat sedan starten. Runt 80 folkhögskolor har tecknat licens för att fritt använda det webbaserade enkätverktyget QA för gemensamma eller egna enkäter. Skolan bestämmer själv vilka mätningar som man vill delta i.

Fördelarna med FB-kvalitet

FB-kvalitet erbjuder en enkel och kostnadseffektiv metod att återkommande kunna mäta något svårgripbart - nämligen folkbildningens kvalitet. FB-kvalitet ger folkhögskolan ett verktyg för att analysera sin verksamhet utifrån flera relevanta perspektiv. Dessutom får man möjlighet att jämföra sina resultat med andra skolor och kan se sina egna resultats förändring över tid. Därigenom underlättas både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet.

Vad mäts?      

Numera erbjuds folkhögskolorna tre olika enkäter varje mätperiod.

         Studerandeenkäten

Studerandeenkäten innehåller fyra olika perspektiv på vad kvalitet är i folkhögskolans verksamhet.

 

  

 

 

Dessa är: den studerandes egna mål, upplevd framtida nytta, folkhögskolans metodmål samt uppnådd kunskap i prioriterade samhällsfrågor.

 Inom varje område ställs ett antal frågor. I enkäten ställs också bakgrundfrågor om bl.a. kön, ålder, skolbakgrund och studiesyften. I en öppen fråga kan deltagarna ge förslag till förbättringar.

Till studernadeenkäten kan varje skola koppla en egen lokal enkät. I den lokala enkäten kan skolan ta upp mer skolspecifika frågor, t ex om arbetsmetoderna, lokalerna eller om enskilda kurser.

·         Den pedagogiska enkäten

Enkäten riktar sig till skolans pedagogiska personal. Två perspektiv belyses i enkäten. Dels skolans metodmål, motsvarande frågor som ställs i studerandeenkäten. Dels den pedagogiska kulturen på skolan. Resultaten möjliggör olika jämförelser på de nämnda områdena; mellan pedagogisk personal och de studerande, och mellan den egna skolan och andra folkhögskolor.

         Arbetsmiljöenkäten

Enkäten kan besvaras av all personal på folkhögskolan. Den innehåller 48 frågor om arbetsmiljön, fördelade på sex olika områden:

o Trivsel, arbetsklimat och stöd
o Kunskaper och utveckling
o Samarbete
o Miljö, arbetsinnehåll och arbetsbelastning
o Organisation och inflytande
o
Ledning

 

Vilka resultat får skolan efter genomförandet?

Veckan efter att enkäterna avslutats kommer varje skola att få en eller flera filer i form av PowerPoint bilder med resultatdiagram. Genomgående jämförs skolans resultat med andra deltagande skolor. Starka och svaga sidor lyfts fram. Skolans resultat över tid redovisas också när sådana finns. Skolan kan även analysera fritextsvar och andra enkätfrågor.